Voorouders | Ancestors


02

Kroon   

Deze gouden kroon zit vol symboliek. De verticale varenbladen en bloemen en de horizontale staaf met ronde plaatjes houden elkaar in evenwicht, net als de kosmische eenheid. Ze staan symbool voor hemel en aarde, de bovenwereld en de benedenwereld, mannelijk en vrouwelijk, dood en leven. Adellijke vrouwen en priesteressen op Nias droegen zo’n hoofdtooi tijdens ceremonies voor voorouders, oogst- of huwelijksfeest. Daarbij werden ook offers aan de voorouders gebracht. 

Crown    

This gold crown is laden with symbolism. The vertical fern leaves and flowers and the horizontal bar made of round disks balance each other, like cosmic unity. They symbolise heaven and earth, the world above and the underworld, male and female, death and life. Noblewomen and priestesses on Nias wore such a headdress during ceremonies for ancestors, harvest celebrations and wedding festivities. This also involved sacrificing to the ancestors.   


06  

Voorouderbeelden    

Hampatongs bewaken een huis, staan bij de ingang van een dorp of naast een gevaarlijke rivier. Ze beschermen de mensen tegen rampen en boze geesten. Als de ziel van een voorouder contact wil zoeken met een levende, doet hij of zij dat ook via een hampatong. Het voorouderbeeld is daarom erg belangrijk voor de Dayak, de bewoners van Kalimantan. Sjamanen genezen er zelfs mee. Ze vragen de hampatong bezit te nemen van de zieke en kracht te geven om de ziekte uit te drijven. 

Ancestral statues    

Hampatongs guard a house, stand by the entrance to a village or are placed along a dangerous river. They protect people from disaster and evil spirits. If the soul of an ancestor wishes to seek contact with someone living, they will also do so via a hampatong. This makes ancestral statues very important to the Dayak, the inhabitants of Kalimantan. Shamans even use them to cure people. They request the hampatong to take possession of someone who is ill and give the strength to expel the sickness.      


07

Langste heldenverhaal ter wereld: La Galigo

Dit manuscript is Unesco werelderfgoed. Het is het eerste deel van het langste epos ter wereld, La Galigo. De poëtische tekst is tussen de 18de en 20ste eeuw opgeschreven en vertelt de ontstaansmythe van de Boeginezen uit Zuid-Sulawesi. Dat waren zeevaarders met handelsvestigingen op Sumatra en Kalimantan. De tekst gaat over de oorsprong van de mensheid, maar geeft ook richtlijnen over hoe je met elkaar en de natuur omgaat.  

Zo gaat een verhaal over hoe natuurrampen het land verwoesten na de kap van een Welenrengboom, een belangrijke schuilplaats voor dieren. De boodschap: als je de natuur schade toebrengt, veroorzaakt dat op lange termijn alleen maar meer vernietiging.    

Longest epic tale in the world: La Galigo  

This manuscript belongs to Unesco world heritage. It is the first part of the lengthiest epic in the world: La Galigo. This poetic text was written between the 18th and 20th century and tells the creation tale of the Bugis in South Sulawesi. They were seafarers with trading posts on Sumatra and Kalimantan. The text is about the origin of humankind, but also contains guidelines on dealing with one another and with nature.     

For example, one of the stories is about how natural disasters destroy the land when a Welenreng tree, an important refuge for animals, is chopped down. Its message is that if you harm nature, this will only cause more destruction in the longer term.  


08  

Tatoeëer stempel- Klinge Betik   

Een tatoeëer stempel gemaakt van donkerbruin hout, afkomstig uit Kalimantan. Het patroon bestaat uit een S-vormig figuur, het waterslangmotief, gesneden met een getande bek en ogen. De stempel wordt gebruikt om de dijen van vrouwen te versieren. De verschillende patronen en lijnen vertellen iets over de sociale status van de vrouw. De Kayan vrouwen lieten tatoeages op hun bovenbeen maken als zij gingen trouwen.  

Tattoo stamp – Klinge Betik  

A tattoo stamp made of dark brown wood, originating from Kalimantan. The pattern showsof an S-shaped figure, the water snake motif, carved with a serrated beak and eyes. The stamp is used to decorate women’s thighs. The different patterns and lines of the tattoos would indicate the social status of the woman. Kayan women would have tattoos on their upper thighs when they got married.    


09  

Voorouderbeelden   

Dit zijn voorouderbeelden van het stichterspaar van een groep verwanten van een clan. Zij komen misschien uit de plaats Balibo, het woongebied van de Kemak en Bunaq. Zij offerden varkens aan de beelden.     

Ancestral statues  

These are ancestral statues of the founding couple of a group of relatives from a clan. They perhaps are from the Balibo region, where the Kemaq and Bunaq lived. They sacrificed pigs to the statues.     


11 

Schepper van de mensen: Neushoornvogel  

Een neushoornvogel, hoog op een paal, beschermt de dorpsbewoners. Het beeld staat symbool voor het mannelijke en de god van de bovenwereld. De waterslang is zijn vrouwelijke tegenhanger. Zij is de godin van de onderwereld. Samen vormen zij de kosmos en hebben zij volgens de Dayak, de bewoners van Kalimantan, de mensen geschapen. Daarom zijn het ook voorouders. 

Creator of the humans: Hornbill  

A hornbill, sat high up on a post, protects the village inhabitants. The sculpture symbolises the male and the god of the world above. The water snake is his female counterpart. She is the goddess of the underworld. Together, they form the cosmos and – according to the Dayak, the inhabitants of Kalimantan – created the humans. This is why they are also considered ancestors.