Foto Evert Elzinga

Bezoekersreglement

1 Definities

In dit bezoekersreglement worden de volgende begrippen gehanteerd:

 1. De Nieuwe Kerk: het gebouw De Nieuwe Kerk te Amsterdam alsmede de Nationale Stichting De Nieuwe Kerk te Amsterdam, beide hierna afgekort tot DNK. Hiertoe behoren ook de stichtingen: Stichting Producties De Nieuwe Kerk, Stichting Programma De Nieuwe Kerk, Stichting Publieksfaciliteiten De Nieuwe Kerk, Stichting Onderhoud De Nieuwe Kerk, Stichting Vrienden van De Nieuwe Kerk.
 2. Tentoonstelling: de ruimte waar kunstwerken en andere museale objecten tentoongesteld worden; de betaalde ruimte ná de toegangscontrole.
 3. Bezoekers: de aanwezige personen in DNK tijdens openingstijden van de tentoonstelling of tijdens ontvangsten/evenementen buiten tentoonstellingstijden.
 4. Gasten: zij die op afspraak voor een of meer medewerkers van DNK komen in de kantoren en/of vergaderruimten van DNK. Wanneer gasten zich bevinden in de tentoonstellingsruimte (binnen en buiten openingstijden) gelden zij voor DNK als bezoekers en is voor hen ook het bezoekersreglement van toepassing.
 5. Personeel: de personeelsleden van DNK die zich d.m.v. een bedrijfsbadge kunnen legitimeren.
 6. Beveiliging: medewerkers/beambten van een particulier beveiligingsbedrijf ingehuurd door DNK, herkenbaar aan een V-embleem.
 7.  een toegangskaart gekocht/ontvangen bij en/of geaccepteerd/aanvaard door de kassa van DNK.
 8. Winkel: het gebied van de museumwinkel (Museumshop), begrensd door de wand met klaphek aan de schipzijde, dan wand met toegang tot de entreehal van de kerk, en de buitenmuur met (niet afgesloten) buitendeur aan de Mozes en Aäronstraat.

2 Toepassing reglement

Iedereen die zich binnen de muren van DNK begeeft aanvaardt de toepassing van het bezoekersreglement. Iedereen dient zich aan het bezoekersreglement te houden in de betaalde en de niet-betaalde gebieden binnen DNK. Het reglement is tevens van toepassing in ’t Nieuwe Kafé, de Eggertzaal, Kerkmeesterkamer, Domineeskamer, alle facilitaire ruimtes zoals toiletten en hallen, en de kantoren, werkruimten en vergaderruimten.

3 Handhaving en toezicht

DNK is bij overtreding of gegronde vrees voor overtreding van dit reglement gerechtigd de overtredende bezoeker te verwijderen dan wel de toegang tot DNK te ontzeggen. DNK kan ter zake al datgene doen wat DNK nodig en/of wenselijk acht, waaronder aangifte bij de politie. De beveiliging is door DNK gemachtigd om te handelen volgens dit reglement. DNK maakt gebruik van camerabeveiliging en slaat de camerabeelden gedurende een bepaalde periode op. Deze beelden worden gebruikt als mogelijk bewijs bij overtreding van dit reglement en als mogelijke bewijslast bij (justitiële) vervolging. DNK maakt gebruik van zichtbare en niet zichtbare camera’s.

4 Verbodsbepalingen

Het is zonder uitdrukkelijke toestemming van De Nieuwe Kerk verboden:

 1. Zich in DNK te bevinden zonder geldig toegangs- en/of legitimatiebewijs, of zonder voorafgaande toestemming van DNK.
 2. Buiten het afgebakende gebied van de tentoonstelling te verblijven.
 3. Zich te verstoppen/verschuilen of anderszins te bevinden in kapellen, kasten, loze ruimtes tussen tentoonstellingspanelen, opslagen, herenbanken, kantoren en alle overige ruimtes in DNK welke op redelijke wijze aangeduid kunnen worden als niet (normaal) publiekstoegankelijk.
 4. Zich aan DNK toebehorende, uitgeleende of om andere redenen binnen DNK aanwezige zaken toe te eigenen, deze te vernielen of te beschadigen alsmede deze uit DNK te verwijderen.
 5. Kunst/bruiklenen/het tentoongestelde in DNK aan te raken.
 6. Kunst/bruiklenen/het tentoongestelde in DNK te dicht of onvoorzichtig te benaderen.
 7. Kunst/bruiklenen/het tentoongestelde in DNK met pennen of andere voorwerpen te benaderen, ook niet indien deze als aanwijsstok dienen.
 8. Dieren in DNK mee te brengen. Uitgezonderd blindengeleidehonden en zgn. ‘hulpverleningsdieren’.
 9. Zich aanstootgevend te gedragen of te kleden, lawaai te veroorzaken, overlast te bezorgen of anderszins de orde binnen DNK te verstoren. Te beoordelen door het personeel.
 10. Personeel (inclusief vrijwilligers en rondleiders) in woord en/of daad te hinderen bij de uitvoering van hun taken en activiteiten. Te beoordelen door het personeel.
 11. In DNK rommel te maken en afval buiten de daarvoor bestemde vuilnisbakken te deponeren.
 12. In DNK goederen te koop aan te bieden.
 13. Ballen, ballonnen, verdovende middelen, drank, etenswaar, gevaarlijke of hinderlijke stoffen/objecten/producten of wapens DNK binnen te brengen.
 14. Gebruik te maken van foto-, video-, film-, geluids- en andere opnameapparatuur in DNK.
 15. Vuur te maken en te roken in DNK.
 16. Tassen groter dan A4-formaat, rugzakken, paraplu’s mee te nemen in de tentoonstelling.
 17. De veiligheid van bezoekers en personeel in gevaar te brengen, direct of indirect. Te beoordelen door het personeel.
 18. Strafbare feiten (dreigen) te plegen of anderszins maatschappelijk onbetamelijk gedrag te vertonen in DNK. Te beoordelen door het personeel.
 19. De preekstoel en het koorhek aan te raken.
 20. Stoffen/voorwerpen tegen het meubilair (preekstoel, kerkbanken etc.) te plaatsen.
 21. Te boren, nieten, plakken, schroeven of spijkeren in meubilair of muren van DNK.
 22. In DNK alarmdetectoren of camera’s af te schermen, te verplaatsen, aan te raken of te beschadigen.
 23. Artikelen uit de Museumshop mee te nemen zonder die eerst af te rekenen.
 24. Een audiotour naar buiten de DNK te nemen, waartoe ook ’t Nieuwe Kafé wordt gerekend.
 25. Meegebrachte consumpties in horecaruimtes van DNK te nuttigen, waartoe ook ’t Nieuwe Kafé wordt gerekend.

5 Gebodsbepalingen

 1. Iedere bezoeker dient op eerste aanvraag van het personeel een geldig toegangsbewijs te tonen.
 2. Iedere bezoeker dient op eerste aanvraag van het personeel een geldig legitimatiebewijs te tonen.
 3. Iedere bezoeker is in het kader van de algemene en specifieke veiligheid gehouden het personeel toe te staan de door de bezoeker meegevoerde/meegebrachte (hand)bagage te onderzoeken dan wel een veiligheidsfouillering uit te voeren.
 4. Alle geboden en verboden vermeld op borden in DNK dienen strikt en terstond in acht genomen te worden.
 5. Groepen scholieren en jongeren dienen te allen tijde begeleid te worden door volwassen begeleiders van de eigen groep of ingehuurd personeel van DNK. Het aantal begeleiders is afhankelijk van het aantal scholieren/jongeren. (Uitgangspunt 10:1)
 6. In DNK mag alleen op rustige en zachte toon worden gesproken en rustig worden gelopen (niet rennen). Te beoordelen door het personeel.
 7. Iedere bezoeker is eraan gehouden om DNK toe te staan binnen DNK beeld- en/of geluidsopnames te (laten) maken. Bezoekers zullen geen bezwaar maken tegen gebruik en/of openbaarmaking van zijn/haar portret/gelijkenis, noch daar enige financiële vergoeding voor vragen.
 8. (Brom)fietsen, scooters e.d. van bezoekers dienen in de daarvoor bestemde rekken in de openbare ruimte geplaatst te worden. (Brom)fietsen, scooters e.d. geplaatst bij nooduitgangen en/of aan hekken van DNK worden door DNK verwijderd. Sloten worden niet vergoed.
 9. Fotograferen en het maken van film- en geluidsopnamen door derden is alleen toegestaan na uitdrukkelijke toestemming van DNK en zonder begeleiding alleen toegestaan met duidelijk zichtbare door DNK uitgereikte kledingsticker.
 10. Instructies van personeel dienen terstond te worden opgevolgd.
 11. Bezoekers en gasten dienen kennis te hebben van de voor de bezoekers en gasten kenbaar gemaakte calamiteiteninstructies. Tijdens calamiteiten dient iedereen DNK op aanwijzingen van het personeel zo spoedig mogelijk te verlaten. Indien noodzakelijk zonder medeneming van in de garderobe achtergelaten eigendommen.
 12. Het gebruik van de garderobe voor verplicht af te geven objecten is kosteloos.
 13. Iedere bezoeker dient een coronatoegangsbewijs + identiteitsbewijs te laten zien bij binnenkomst. Dit is per 6 november 2021 verplicht door de overheid.

6 Aansprakelijkheid

Het verblijf van de bezoeker in DNK, alsmede het gebruik van de faciliteiten, rolstoel, rollator, kinderwagen e.d. is geheel voor eigen risico van de bezoeker.

 1. DNK is niet aansprakelijk voor schade en/of lichamelijk letsel tenzij aantoonbaar sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van personeelsleden gedurende de uitvoering van hun taken/werkzaamheden.
 2. DNK is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of beschadiging van eigendommen van de bezoeker achtergelaten bij de garderobe.
 3. Aansprakelijkheid voor andere schade dan schade aan stoffelijke eigendommen van de bezoeker en lichamelijk letsel is uitgesloten, waaronder ook iedere vorm van gevolgschade.
 4. De aansprakelijkheid van DNK is per schade toebrengende gebeurtenis beperkt tot de hoogte van het bedrag van het toegangsbewijs dat voor de bezoeker geldt op het moment van de gebeurtenis. Indien en wanneer DNK voor het betreffende verzekerd is, zal de aansprakelijkheid beperkt blijven tot het bedrag dat wordt uitgekeerd op grond van de aansprakelijkheidsverzekering. Een en ander volgens de voorwaarden zoals vermeld in de verzekeringspolis.

7 Slotbepaling

Op dit reglement en alle daarop gebaseerde geschillen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen ter zake worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

De Nationale Stichting De Nieuwe Kerk
Postbus 3438
1001 AE  Amsterdam
nieuwekerk.nl
mail@nieuwekerk.nl
020 626 81 68

Versie; 28 januari 2016