Slavernij | Slavery


01 

Inwoners van Batavia 

Een Chinese koopman, een Balinese moeder met kind, een man van gemengde komaf in Europese kleding en een rokende tot slaafgemaakte vrouw. Andries Beeckman maakt deze geïdealiseerde afbeeldingen van inwoners van Batavia in opdracht van de VOC. 

Inhabitants of Batavia    

A Chinese merchant, a Balinese mother and child, a man with a mixed background in European dress and an enslaved woman smoking. Andries Beeckman was commissioned by the VOC to create these idealised images of inhabitants of Batavia.    


02

Bietja en Flora 

In deze diepzwarte tekeningen komen de details van de gezichten van Bietja (links) en Flora prachtig uit. Zij werken als tot slaafgemaakten in de huishouding van predikant Jan Brandes, die ook actief is als tekenaar. Zijn schetsboek is van grote historische waarde, omdat hij in zijn tekeningen dagelijkse situaties vastlegt die door niemand anders zijn afgebeeld.  

Bietja and Flora 

These jet-black drawings highlight the details of the faces of Bietja (left) and Flora. They were enslaved and worked in the household of a pastor, Jan Brandes, who was also an artist. His sketchbook has great historical significance since he captured everyday scenes that no one else did. 


03

Stad vol met tot slaafgemaakte mensen 

Meer dan 60 procent van de bevolking van de stad Batavia (nu Jakarta) bestaat in de 18de eeuw uit tot slaafgemaakte mensen. Meestal werken zij in de huishouding. Zij komen veelal uit andere gebieden, zoals het vasteland van Zuid-Azië en de Indonesische eilanden Bali en Celebes (het huidige Sulawesi).    

City full of enslaved people

In the 18th century, over 60 percent of the population of Batavia (today’s Jakarta) were enslaved people. They usually performed domestic labour. They often came from other regions, such as mainland South Asia and the Indonesian islands of Bali and Celebes (today’s Sulawesi).    


04

Drie vrouwen en een jongen op een veranda   

Een vrouw geeft de borst aan een baby, mogelijk het kind van een Europese vrouw die haar als tot slaafgemaakte in dienst heeft. De andere vrouwen en de jongen zijn waarschijnlijk ook tot slaafgemaakt.     

Three women and a boy on a porch   

A woman nurses a baby, possibly the infant of a European woman who has this enslaved woman working for her. The other woman and the boy are probably also enslaved.     


05

Portret van Si Matiara

In deze subtiele potloodtekening doemt het gezicht van Si Matiara op, een vrouw uit Makassar, een stad in Zuid-Sulawesi. Als tot slaafgemaakte werkte zij waarschijnlijk in de huishouding bij een VOC-functionaris. Het kan ook zijn dat zij werkte voor lager personeel of voor een vrije burger; ook zij hielden er tot slaafgemaakten op na. 

Portrait of Si Matiara    

In this subtle pencil drawing, the face of Si Matiara emerges, a woman from Makassar, a city on South Sulawesi. As someone enslaved, she probably worked in domestic service for a VOC official. She may, however, have worked for someone lower-ranking or for a free citizen: they also employed enslaved individuals.     


06

Succesvolle VOC-koopman  

Dit schilderij brengt – toentertijd onbedoeld – het onmenselijke van de slavernij pijnlijk in beeld. Wie zijn de volwassene en het kind achter de VOC-koopman? Over hun naam, afkomst, familie of leeftijd tasten we in het duister. Zij zijn sober gekleed en alles wat zij doen, is ter meerdere eer en glorie van Wollebrant Geleynssen de Jongh. Ze houden de parasol – een symbool van autoriteit – boven zijn hoofd en dragen zijn kleding en sabel.  

Over Geleynssen de Jongh weten we des te meer. Ruim 35 jaar werkt hij in verschillende functies voor de VOC, vooral in de interactieve handel binnen Azië. Dat handelsnetwerk zorgt vele jaren voor grote winsten voor de VOC. Met de commandostaf wijst Geleynssen de Jongh naar de retourvloot die hij als commandeur aanvoert. Retourschepen vervoeren goederen en mensen tussen Nederland en Azië. De reis – om Afrika – duurt meer dan een half jaar.     

Successful VOC merchant    

This painting depicts the inhuman nature of slavery, although it did so inadvertently at the time. Who are the adult and child behind the VOC merchant? We have no clue as to their name, background, family or age. They are soberly dressed and everything they are doing is for the benefit of Wollebrant Geleynssen de Jongh’s prestige. They hold a parasol – symbol of authority – above his head and carry his clothing and sabre.    

We know quite a lot about Geleynssen de Jongh, on the other hand. He worked for the VOC in various capacities for over 35 years, particularly in the interactive trade within Asia. This trade network ensured great profits for the VOC for many years. With his baton, Geleynssen de Jongh points at the return fleet he commanded. Ships transporting goods and people between the Netherlands and Asia – called ‘retourschepen’ (return ships) in Dutch – were known as East Indiamen. The journey – around Africa – took over six months.