Singhasari en Majapahit | Singhasari and Majapahit


05 & 07

Paar tempelwachters   

Deze indrukwekkende Javaanse tempelwachters (dvarăpala’s) hebben duidelijk een beschermende taak. Uitgehouwen in andesiet (stollingsgesteente) knielen ze robuust en bewapend met een knots, op een ondergrond met menselijke schedels. Het schedelmotief is terug te vinden in de oorbellen en de talrijke aanwezige sieraden, zelfs in de diadeem. Tempelwachters van eerder datum zien er meestal goedaardiger uit dan deze uit de veertiende eeuw, al is hun hoogte nog vrij bescheiden en oogt hun verraderlijke glimlach op het eerste gezicht wellicht vriendelijk. Er zijn dvarăpala’s die tot wel vier meter hoog rijken. Ze komen meestal voor in paren of nog grotere groepen.  

Couple of temple guards   

These impressive Javanese temple guards (dvarăpalas) clearly have a protective task. Carved into andesite (igneous rock) they kneel robustly and armed with a club, on a surface with human skulls. The skull motif can be found in the earrings and the numerous jewelry present, even in the diadem. Temple guards from an earlier date usually look more benign than those from the fourteenth century, although their height is still quite modest and their treacherous smile may seem friendly at first glance. There are dvarăpalas that are up to four meters high. They usually occur in pairs or even larger groups.    


01  

Brahma  

Dit beeld van de Hindoe god Brahma is afkomstig van het Dieng Plateau. Dit Plateau, met spectaculaire uitzichten, is een enorme vlakte op Midden-Java. Tempels daterend uit de 8e en 9e eeuw liggen hier verspreid op meer dan 2.000 meter hoogte. Brahma is de schepper van het heelal en wordt ook wel gezien als de god van de wijsheid. Hij is vooral herkenbaar aan zijn vier hoofden die naar de vier windrichtingen staan. Hij houdt hier een rozenkrans of gebedskrans, een vliegenmepper, een lotusbloem en een watervat vast. Brahma is afgebeeld zittend op de schouders van een figuur die in een lotushouding zit; een symbolisch rijdier, dat in menselijke vorm wordt afgebeeld, maar in zijn identiteit als gans (hamsa) herkenbaar is aan de ganzenkop op het mensenhoofd.    

Brahma 

This statue of the Hindu god Brahma comes from the Dieng Plateau. This Plateau, with spectacular views, is a huge plain in Central Java. Temples dating from the 8th and 9th centuries are scattered here at an altitude of more than 2,000 meters. Brahma is the creator of the universe and is also seen as the god of wisdom. He is especially recognizable by his four heads that face the four cardinal directions. Here he is holding a rosary or prayer bead, a fly swatter, a lotus flower and a water vessel. Brahma is depicted sitting on the shoulders of a figure sitting in a lotus position; a symbolic mount, which is depicted in human form, but in its identity as a goose (hamsa) is recognizable by the goose’s head on the human head.