Oude Rijken | Ancient Kingdoms 


01 

Keteltrom   

Kronkellijnen, spiralen, kikkers en een ster: deze rijkversierde trommen namen mensen van de Noord-Vietnamese Dong Son-cultuur al rond 200 v.g.j. via zeeroutes mee naar Indonesië. Waarschijnlijk gaven zulke voorwerpen uit ‘het buitenland’ aanzien en zijn ze gebruikt bij vruchtbaarheids-, begrafenis- of voorouderrituelen. Het uitzonderlijke vakmanschap heeft Indonesische metaalbewerkers geïnspireerd en met name de bewerking van brons een impuls gegeven.      

Kettledrum  

Winding lines, spirals, frogs and a star: around 200 BCE people from the North Vietnamese Dong Son culture were already bringing along these richly decorated drums on ocean routes to Indonesia. Such objects ‘from abroad’ probably lent status and were used in fertility, burial and ancestor rituals. The exceptional craftsmanship inspired Indonesian metalworkers, especially giving an impetus to metalworking in bronze.      


02 

Afgietsel van een wandreliëf van de Borobudur    

Dit reliëf op de Borobudur toont een schip met gebolde zeilen tussen hoge golven, zeelieden hangen aan de schoten om het schip in bedwang te houden. Het oorspronkelijke reliëf is gemaakt in de 8ste of 9de eeuw en laat zien dat de traditie van de zeevaart in de Indonesische archipel eeuwenoud is. Al sinds de prehistorie beschikken de bewoners over navigatiekennis en onderhouden ze een uitgebreid handelsnetwerk van duizenden kilometers.     
     

Cast of a Borobudur relief     

This relief from the Borobudur depicts a ship with full sails between high waves, with sailors hanging from the sheets to keep the vessel under control. The original relief was made in the 8th or 9th century and shows that the maritime tradition in the Indonesian archipelago dates back many centuries. Its inhabitants knew about navigation since prehistoric times and maintained an extensive trade network spanning thousands of kilometres.     


03 

Inscriptie van Gilikan I   

Met de komst van het hindoeïsme en het boeddhisme bereikt ook de geschreven taal Indonesië: het Sanskriet. Dit schrift ligt waarschijnlijk aan de basis van alle Indonesische schriften, inclusief het Javaanse schrift. Bewaarde handschriften geven ons een beeld van Indonesië vanaf de 7de eeuw.      

Inscription of Gilikan I   

The arrival of Hinduism and Buddhism also brought written language to Indonesia: Sanskrit. All Indonesian scripts are probably based on this script, including the Javanese script. Handwriting which has been preserved provides an impression of Indonesia from the 7th century on.      


04 

Votiefplaat die de god Shiva voorstelt  

Een gouden plaat die de vierarmige God Shiva voorstelt, waarschijnlijk gevonden in de Purbalingga regio. Op de plaat is een gravure te zien in oud Maleis: “Ini Padeyan da havam payamnan”, wat vertaald zou kunnen worden als: “Dit is de donatie van Da Hawang Payangan”. De inscriptie verwijst naar het vroegere Sriwijaya Koninkrijk op het eiland Java. Sommige historici interpreteren dit als een aanwijzing dat het Sriwijaya koninkrijk op een gegeven moment controle had over Midden-Java en rond de 8ste-9de eeuw regeerde vanuit de Purbalingga regio.   

 Votive plaque representing the God Shiva with an Inscription  

A gold plate representing the four-armed God Shiva, most probably found in the Purbalingga region. On the plate, an engraving is seen written in old Malay, “Ini Padeyan da havam payamnan”, which could be translated as: “This is the donation of Da Hawang Payangan”. The inscription refers to the former Sriwijaya Kingdom’s on the island of Java. Some historians interpret this as an indication that at one point, the Sriwijaya kingdom may have had control over Central Java and that around the 8th-9th century it governed in the Purbalingga region.  


05  

Amrta beker met deksel  

De Amrta bekers, ook wel Zodiac bekers genoemd, zijn gevonden in Midden-Java vlakbij Bora. Ze zijn gemaakt van zilver en goud en dateren uit de 2e-9e eeuw. Veel soortgelijke voorwerpen zijn opgegraven in Plosokuning, Midden-Java. De Amrta-bekers werden ook gebruikt door Tanggareaanse priesters tijdens traditionele ceremonies in Oost-Java. Tijdens deze ceremonies wordt het water in de beker gezegend door Tanggareaanse priesters en veranderd in een levenselixer. Amrta potten en bekers worden tot op de dag van vandaag gebruikt op het eiland Bali.  

 Amrta goblet with lid  
The Amrta goblets, also known as Zodiac goblets, are found in Central Java near Bora. They are made of silver and gold and date back to the 2nd-9th century. Many similar objects were excavated in Plosokuning, Central Java. The Amrta goblets were also used by Tanggarean priests during traditional ceremonies in East Java. During these ceremonies the water inside the goblet is t blessed by Tanggarean priests and transformed into the elixir of life. On the island of Bali Amrta pots and goblets are still used to this day.  


09 

De legende van Damar Wulan    
In deze Javaanse legende strijden twee koninkrijken met elkaar: Majapahit en Blambangan. De held is Damar Wulan. Hij is geboren als prins, maar groeit op bij zijn grootvader. Als hij naar het hof van Majapahit gaat, krijgt hij een baantje als tuinman. Dewi Anjasmara, de dochter van de premier van Majapahit, wordt verliefd op de knappe Damar Wulan.     

Intussen vraagt Menak Jingga, de heerser van het koninkrijk Blambangan, om de hand van de koningin. Als zij hem afwijst, verklaart hij Majapahit de oorlog. De koningin ziet in een droom dat Damar Wulan Menak Jingga kan overwinnen en deze krijgt de opdracht om naar Blambangan te gaan. Tijdens een eerste gevecht kan hij Menak Jingga niet verslaan en raakt hij gewond. Dan krijgt hij hulp van twee prinsessen die voor hem Menak Jingga’s geheime wapen stelen, een metalen knots. Na een tweede gevecht overwint Damar Wulan wel. Terug in Majapahit wordt hij tot koning gekroond.     

The legend of Damar Wulan     

In this Javanese legend, two kingdoms battle: Majapahit and Blambangan. The hero is Damar Wulan. He was born a prince, but raised by his grandfather. When he goes to the court of Majapahit, he is given a job as gardener. Dewi Anjasmara, the daughter of the prime minister of Majapahit, falls in love with the handsome Damar Wulan.     

Meanwhile, Menak Jingga, the ruler of the kingdom of Blambangan, asks for the hand of the queen. When she rejects him, he declares war on Majapahit. In a dream, the queen sees that Damar Wulan can defeat Menak Jingga and he is ordered to go to Blambangan. He is unable to defeat Menak Jingga in an initial fight and is wounded. He receives the aid of two princesses who steal Menak Jingga’s secret weapon, a metal club, for him. Damar Wulan then prevails, winning a second fight. Back in Majapahit he is crowned king.