Islam en machtige sultans | Islam and powerful sultans


03 

Paneel van een graftombe uit Aceh   

Volgens de schenker komt dit paneel uit het ‘grote graf der sultans in de kraton’. De Arabische tekst is tweemaal de Shahada, de islamitische geloofsbelijdenis.    

Panel from a tomb from Aceh     

According to the donor of this panel, it is from the ‘great tomb of the sultans in the kraton’. The Arabic text is the Shahada, the Islamic creed, repeated twice.     


04

Sultanaat van Mataram

In het sultanaat van Mataram zijn successieoorlogen en conflicten geen zeldzaamheid. Hier wordt een rebelse prins na een mislukte opstand geëxecuteerd: sultan Amangkurat II doorsteekt hem met een kris. VOC-beambten – in werkelijkheid niet aanwezig bij de executie – kijken toe. Meerdere troonpretendenten dagen de sultan uit, zijn broer is zijn belangrijkste rivaal. Als de sultan overlijdt, breekt opnieuw een opstand uit en begint de Eerste Javaanse Successieoorlog (1703–1708).  

Sultanate of Mataram

Wars of succession and conflicts were common occurrences in the Sultanate of Mataram. Here, a rebel prince is executed after a failed uprising: Sultan Amangkurat II stabs him with a kris. VOC officials observe, although they were not actually present at the execution. Multiple pretenders to the throne challenged the sultan; his brother was his primary rival. When the sultan died, another uprising erupted, which marked the beginning of the First Javanese War of Succession (1703-1708).     


05 

Kuluk  

Dit ceremoniële hoofddeksel (kuluk) komt van het sultanaat van Demak (1475-1548), de eerste islamitische staat van Java. Bloemmotieven – misschien de lotus – sieren de kuluk tussen de verticale banden en onderaan slingert een recalcitrante spiraal, een oud-Indonesisch motief dat ook op tempels in Midden-Java voorkomt en een naar boven reikende plant voorstelt. 

Kuluk  

This ceremonial cap (kuluk) is from the Demak Sultanate (1475-1548), the first Javanese Muslim state. Floral motifs – perhaps lotus – decorate the kuluk between the vertical bands, while a recalcitrant spiral twists along the bottom, a classical Indonesian motif also found on temples in Central Java, that symbolises a plant reaching to the sky.   


08 

Staatsiekris    

Arabisch schrift siert het lemmet en laat zien dat de eigenaar of schenker moslim is. Aan de ene kant staat ‘Nata Kusuma, Panembahan van Sumenep’, verwijzend naar sultan Natakusuma III van Sumenep op het eiland Madura. Aan de andere kant staat een datum in islamitische jaartelling: 30/9/1281, dat overeenkomt met 26 februari 1865. Waarschijnlijk schonk de sultan dit wapen op deze dag aan de gouverneur-generaal van Nederlands-Indië.     

Formal kris     

Arabic script on the blade shows that the owner or giver is Muslim. One side reads ‘Nata Kusuma, Panembahan of Sumenep’, referring to Sultan Natakusuma III of Sumenep on the island of Madura. The other side has a date in the Islamic calendar: 30/9/1281, which is 26 February 1865 in the Gregorian calendar. The sultan probably gifted the weapon on this day to the governor-general of the Dutch East Indies.     


11 

Model van een Payung susum tigo  

De Payung susum tigo is een parasol met drie zonneschermen, afkomstig uit Surakarta. De parasol symboliseert waardigheid en representeert het Surakarta koninkrijk in een kleinschalig model. Volgens de overlevering werd het vroeger gebruikt door de vorsten van Majapahit.  

A model of a Payung susum tigo, Surakarta 

The Payung susum tigo is a parasol with three canopies, originating from Surakarta. This parasol symbolizes dignity and represents the Surakarta kingdom in a small-scale model. According to tradition, it was previously used by the rulers of Majapahit. 


12 

Loro Blonyo beelden: Raden Sedena en Dewi Sri  

Dit soort Loro-Blonyobeelden van de godin van de rijst en vruchtbaarheid Dewi Sri en haar man Raden Sedana beelden het ideale bruidspaar uit. Ze staan altijd in een heilige ruimte in huis, als brengers van voorspoed en vruchtbaarheid.      

Tijdens de huwelijksceremonie zijn zij voor een dag gekleed als vorst en vorstin. Zij dragen batik in patronen die worden gedragen aan het hof van de sultan van Yogyakarta en ze zijn uitgedost met gekroonde slangenbanden om hun bovenarmen, oorversieringen, pinkringen, polsbanden, drievoudige maanvormige kettingen en schitterende gespen op hun gordels. Zoals gebruikelijk, is het voorste haar van de bruid rond het voorhoofd weggeschoren en zijn goudomrande haarlokken op haar voorhoofd getekend. De bruidegom draagt een met gouden banden versierde fez, die kuluk wordt genoemd. 

Loro Blonyo stautes: Raden Sedena and Dewi Sri  

This type of Loro Blonyo statue of the goddess of rice and fertility Dewi Sri and her husband Raden Sedana depicts the ideal bridal couple. They can always be found in a sacred space in homes, as bringers of prosperity and fertility.      

During the marriage ceremony, they are dressed as king and queen for the day. They wear batik in patterns worn at the court of the sultan of Yogyakarta and are decorated with crowned snake bands around their upper arms, ear ornaments, pinky rings, bracelets, triple crescent-shaped necklaces and magnificent buckles on their belts. As is usual, the hair around the forehead of the bride is shaven and gold-rimmed locks of hair have been drawn on her forehead. The bridegroom is wearing a cap decorated with golden bands called a kuluk.


13 

Ceremoniële sieraden

De Minangkabau, een volk in West Sumatra, mengen de islam met hun eigen tradities. Zo begint een bruiloft eerst met een islamitisch huwelijk in de moskee, meestal op vrijdag. Het traditionele adathuwelijk ─ volgens de heilige voorschriften ─ volgt enkele dagen later. De bruid draagt dan ceremoniële juwelen, zoals deze bijzondere bruidskroon, oorhangers en meerdere armbanden en kettingen. Ook vandaag de dag dragen jonge bruiden deze pronkstukken en poseren er trots mee op Instagram.     

Ceremonial ornaments   

The Minangkabau, a people in West Sumatra, mix Islam with their own traditions. Weddings start with an Islamic wedding ceremony at the mosque, usually on Friday. The traditional adat wedding – according to the sacred precepts – follows a few days later. The bride wears ceremonial jewellery for this, such as this special bridal crown, pendant earrings and several bracelets and necklaces. To this day, young brides wear these showpieces and proudly pose with them on Instagram.      


14

Paneel uit een familie moskee  

Een paneel uit een familiemoskee gevestigd in Palembang. Op de panelen zijn verschillende Islamitische decoraties en teksten aangebracht waaronder de 99 namen van Allah en diverse gebeden en religieuze termen uit de Koran.   

Panel from a family mosque 

This is a panel from a family mosque located in Palembang. The panels feature various Islamic decorations and texts, including the 99 names of Allah and various prayers, and religious terms from the Koran.