Houten Beelden | Wooden statues


01 

Scheepsversiering     

Dit fraai gesneden houten bord dat op een scheepsboeg is gemonteerd, is een indrukwekkend statement. De vogel onderaan – mogelijk een haan – staat symbool voor de kracht van een voorouder die voor een goede vaart moet zorgen. Het schip staat ook model voor de samenleving, geleid door de stamvader op de voorsteven. 

Ship decoration      

This beautifully carved wooden plaque, which was mounted on a ship’s bow, is an impressive statement. The bird at the bottom – possibly a cock – symbolises the power of an ancestor who will be ensuring a successful voyage. The ship also serves as a model for society, led by the forefather on the prow.     


02  

Hemelgod [of: Ornuse]  

De hemelse godheid en de aardgodin zijn verenigd in dit beeld. Zij vormen een heilig huwelijk, waarbij de hemelgod met zijn zaad – de regen – de aardgodin heeft bevrucht. Alle leven op aarde – mensen, dieren en gewassen – komen hieruit voort volgens de bewoners van Rotnama in de Zuidwest-Molukken. Dergelijke beelden stonden op een stenen platform in het dorp. De steen stond voor de aardgodin, terwijl de mannelijke godheid werd uitgebeeld door een houten staak of paal. Bij het beeld bracht de bevolking offers.      

Heavenly god [or: Ornuse]  

The heavenly god and the earthly goddess are united in this sculpture. They comprise a holy marriage, in which the heavenly god has fertilised the earthly goddess with his seed, which is rain. According to the inhabitants of Rotnama in Southwest Maluku, everything on earth – people, animals and crops – originates from this. Such sculptures stood on a stone platform in the village. The stone represented the earthly goddess, while the male god was portrayed by a wooden stake or pole. Villagers made offerings at the sculpture.    


03

Offerpaal  

Een offerpaal is het middelpunt van allerlei rituelen tijdens het feest van de doden in Kalimantan. Om zielen van overledenen te begeleiden naar het hiernamaals worden veel dieren geslacht en aan de offerpaal gebonden. Met hun bloed worden objecten gereinigd. 

Offering pole

An offering pole is at the centre of various rituals during the festival of the dead in Kalimantan. To accompany the souls of the deceased to the afterlife, many animals are slaughtered and tied to the offering pole. Their blood is used to cleanse objects.