Handel en geweld | Trade and violence


02

Jarenlange oorlog

Alle oorlogen die oud-gouverneur Cornelis Speelman van de VOC tussen 1666 tot 1669 voert om het koninkrijk Makassar op het eiland Sulawesi te veroveren, komen samen in dit oorlogstafereel. Bovenaan zijn de portretten van Speelman en Radja Palacca, koning der Bougies, te zien.  

Years of war

This depiction of war summarises all of the wars fought between 1666 and 1669 by Cornelis Speelman, the VOC’s former governor-general, to conquer the kingdom of Makassar on the island of Sulawesi. At the top are portraits of Speelman and of the king of the Bougies, Radja Palacca.    


03

Chinezenmoord    

‘Een schrikkelijke slachting,’ zo staat op deze prent. Het is oktober 1740, de Chinese wijk staat in brand en de inwoners – meer dan 5.000 – worden vermoord door het leger van de VOC. Bijna de helft van de inwoners van Batavia bestaat uit Chinezen. Zij werken in de handel, de bouw of op suikerrietplantages. Dalende suikerprijzen leiden tot grote werkloosheid, met heftige protesten tot gevolg. Uit angst voor een Chinese opstand gaat de VOC over tot het vermoorden van de inwoners. Pas twee jaar later wordt dit erkend als een grove misdaad.    

Murder of the Chinese    

‘A horrific slaughter’, this print reads. It is October 1740, the Chinese district is on fire and the inhabitants – numbering over 5,000 – are murdered by the VOC army. Nearly half of the inhabitants of Batavia were Chinese. They worked in trade, in construction and on the sugarcane plantations. Declining sugar prices led to mass unemployment, which sparked violent protest. Fearing a Chinese uprising, the VOC decided to murder the inhabitants. It took two years for this to be acknowledged as a brutal crime.    


04

Nederlandse heerschappij vastgelegd    

VOC-commissaris Johannes Paravicini sluit in 1756 een verdrag met 48 leiders uit de westelijke regio van Timor en enkele andere eilanden. Zij erkennen de Nederlandse heerschappij over de regio in ruil voor bescherming en erkenning van gelijkberechtiging. De overeenkomst wordt plechtig ondertekend en ingeluid met een feestelijke maaltijd.    

Dutch rule recorded

In 1756, VOC commissioner Johannes Paravicini concluded a treaty with 48 leaders from the western region of Timor and a few other islands. They recognised the Dutch rule in exchange for protection and recognition of the right to equal treatment. The agreement was signed in a solemn ceremony and celebrated with a banquet.    


05

De verovering van Palembang    

Grote rookpluimen hangen boven de zee. Vanaf VOC-schepen vuren kanonnen kogels af op de handelsstad Palembang op Sumatra. De stad is belangrijk voor de VOC vanwege de peper en later tin. Als de sultan het monopoliecontract met de VOC niet wil verlengen, valt de VOC in 1659 onder aanvoering van Jan van der Laan de stad aan. Palembang wordt veroverd, geplunderd en in brand gestoken.  

Conquering Palembang 

Massive plumes of smoke drift over the sea. Cannonballs are fired from VOC ships at the trading town of Palembang on Sumatra. Pepper and later tin made the city important to the VOC. When the sultan refused to extend the monopoly contract with the VOC, they attacked the city in 1659, led by Jan van der Laan. Palembang was conquered, plundered and set alight.    


06

Massamoord en slavernij op Banda  

Naar schatting 14.000 bewoners van het eiland Banda worden in 1621 vermoord door een leger van de VOC, in opdracht van Jan Pieterszoon Coen. De reden? De Bandanezen weigeren een Nederlands handelsmonopolie op nootmuskaat. Banda is op dat moment de enige plek waar deze noot groeit.   

Slechts 1.000 Bandanezen overleven de genocide. Een deel van hen wordt tot slaaf gemaakt. Eerst worden zij naar Java afgevoerd en later weer teruggebracht naar Banda, om in slavernij te werken in de nootmuskaattuinen. Een aantal overlevenden weet te vluchten, onder andere naar de Kai-eilanden. Nazaten van hen wonen daar nog steeds.     

De VOC bouwt twee forten op Banda. Die moeten de VOC beschermen tegen aanvallen van de oorspronkelijke bewoners van het eiland en van andere Europese handelsmogendheden.     

Mass murder and slavery on Banda    

At the command of Jan Pieterszoon Coen, an estimated 14,000 inhabitants of the island of Banda were murdered in 1621 by a VOC army. Why? The Bandanese rejected a Dutch trade monopoly on nutmeg. At the time, Banda was the only place where the nutmeg tree grew.     

Only 1,000 Bandanese survived the genocide. Some of them were enslaved. They were first transported to Java and later returned to Banda, to work as slaves on the nutmeg plantations. A number of survivors managed to escape, some to the Kai Islands. Their descendants still live there today.