Eén land, één volk, één taal | One land, one nation, one language


01

Javaans handschrift

In dit filosofische gedicht zoekt de reusachtige wajangheld Bima naar het levenselixer, heeft hij een spirituele ervaring en ontdekt hij de zin van het leven. Hij heeft een magische duimnagel waarmee hij kan doden. 

Javanese writing    

In this philosophical poem, the giant wajang hero Bima searches for the elixir of life, has a spiritual experience and discovers the meaning of life. He has a magic thumbnail with which he can kill.    

Papier, verf, inkt, 1905 I Paper, paint, ink, 1905    

Koninklijke Verzamelingen    


06

Bamboelatten met teksten in traditioneel schrift- Gelupai  

In de 35 bamboelatten van de Gelupai zijn verschillende verhalen gegrift in Rejang schrift. Het Rejang schrift is afgeleid van het Indiase Pallava schrift. De Gelupai is afkomstig uit Bengkulu, Sumatra.

Bamboo slats with texts in Rejang written in traditional script – Gelupai  

In the 35 bamboo slats of the Gelupai, various stories are engraved in the Rejang script. The Rejang script is derived from the Indian Pallava script. The Gelupai originates from Bengkulu, Sumatra.  


07

Identiteitskaarten van Islamitische pilgrims

Nederlands werd er uiteraard ook gesproken in het voormalig Nederlands-Indië. Deze Identiteitskaarten hoorden bij de reisvergunning die Indonesische pelgrims bij de koloniale autoriteiten moesten halen om naar Mekka te mogen reizen. Bij aankomst in Djeddah moesten ze de identiteitskaarten afgeven aan de Nederlandse consul; de reispas zelf konden de pelgrims houden.  

   
Reispassen waren vanaf 1825 verplicht voor iedere Indonesische moslim die de bedevaart naar Mekka wilde maken. In de koloniale politiek die Nederland voerde probeerde men de hadj, de bedevaart naar Mekka, aanvankelijk zoveel mogelijk te belemmeren. De reispassen waren onderdeel van een pakket maatregelen die met dit doel waren uitgevaardigd. De pelgrims genoten groot religieus prestige onder de bevolking, en daarom was het koloniale bestuur bang dat zij radicale islamitische ideeën zouden verspreiden, ideeën die zij volgens de toenmalige Nederlandse opvattingen ongetwijfeld tijdens de bedevaart hadden opgedaan.  

Identity cards of Muslim pilgrims   

Dutch was, of course, also spoken in the former Dutch East Indies. These identity cards belonged to the travel permit Indonesian pilgrims had to obtain from the colonial authorities to travel to Mecca. On arrival in Djeddah, they had to hand over the identity cards to the Dutch consul; the travel pass itself the pilgrims could keep.      

Travel passes were mandatory from 1825 for any Indonesian Muslim wishing to make the pilgrimage to Mecca. The colonial policy pursued by the Netherlands initially tried to impede hadj, the pilgrimage to Mecca, as much as possible. The travel passes were part of a package of measures enacted for this purpose. The pilgrims enjoyed great religious prestige among the population, and therefore the colonial administration was afraid that they would spread radical Islamic ideas, ideas that, according to the Dutch views of the time, they had undoubtedly acquired during the pilgrimage.   


08

Rol met Arabisch-Maleis schrift – Ajeumat 

Een papieren rol met teksten in het Arabisch-Maleis schrift met enkele Arabische gebeden en dhikr (meditatie). De Ajeumat is afkomstig uit Aceh. De teksten zijn te relateren aan de Ba’Alawi (Alawiyya) Soefi-orde die oorsprong heeft in de Hadramaut (Jemen) en zich vanaf de 18de eeuw via de Hadrami gemeenschap in Indonesië verspreidde.   

Paper roll with Arabic- Malay writing – Ajeumat  

A paper scroll with texts in Arabic-Malay script, including some Arabic prayers and dhikr (meditation). The Ajeumat originates from Aceh. The texts are related to the Ba’Alawi (Alawiyya) Sufi order. This order originates from Hadramaut (Yemen) and spread itself throughout Indonesia via the Hadrami community.