Foto Petra en Erik Hesmerg

Nalaten

Behalve schenken kunt u ook nalaten aan De Nieuwe Kerk Amsterdam. Dit bedrag komt geheel ten goede aan ons. Als stichting met ANBI-status is De Nieuwe Kerk Amsterdam namelijk volledig vrijgesteld van het betalen van successierecht. Nalaten kan op twee manieren.

Erfstelling
Door middel van erfstelling – benoeming van De Nieuwe Kerk Amsterdam bij testament tot (mede-)erfgenaam – ontvangt De Nieuwe Kerk een bepaald percentage van uw nalatenschap. U bepaalt zelf welk percentage u aan welke erfgenamen wilt nalaten. U kunt De Nieuwe Kerk Amsterdam erfgenaam maken naast uw kinderen, maar ook benoemen tot uw enige erfgenaam. Als u kinderen hebt, kunnen zij in dat geval nog steeds aanspraak maken op hun legitieme deel. IMG_0059

Legaat
Als u ons niet tot erfgenaam wilt maken, maar toch in uw testament wilt opnemen, kunt u De Nieuwe Kerk Amsterdam tot legataris maken. Dat betekent dat u een vastgesteld geldbedrag of een bepaald goed (bijvoorbeeld een huis, een stuk grond of een aandelenportefeuille) nalaat aan De Nieuwe Kerk. U kunt meerdere legaten opnemen in uw testament.

Heeft u vragen of wilt u met ons van gedachten wisselen over dit onderwerp? Neemt u dan contact op met de afdeling fondsenwerving, Martine Willemsen, 020 626 81 68, m.willemsen@nieuwekerk.nl. Vanzelfsprekend worden al uw vragen vertrouwelijk behandeld.